Organisaties Contactgegevens Algemene Werking En Doelgroep

Organisaties Aisha De Graeve

Drugshulpverleninginstellingen

Een paar voorbeelden hiervan zijn De Sleutel, De Spiegel, De Kiem…

Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek

Een organisatie binnen de universiteit van Gent

Laagdrempelige 24-uurswoonvoorziening

Dit is een soort crisisopvang voor daklozen.

Nachtopvangcentrum

Een opvang waar mensen zonder slaapplaats te recht kunnen om s'nachts te overnachten.

Organisaties Rasul Zaytayev

a) enkele beleiden, diensten, personen die verantwoordelijk zijn voor spijbelen :

 • CLB
 • Politie
 • Scholen
 • Groep intro

Organisaties Charlotte Vanneuville

De internationale vereniging ter voorkoming van kindermishandeling en- verwaarlozing (International Society fort he Prevention of Child Abuse and Neglect OF ISPCAN)

 • Deze organisatie vind ik niet terug op de sociale kaart

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

 • Deze organisatie bevindt zich in Leuven.
 • JGZ wilt de kwaliteit van de preventieve jeugdgezondheidszorg bevorderen.

Kind en Gezin

 • Kind en Gezin is een organisatie dat door heel Vlaanderen is verspreid.
 • Je kan voor veel dingen terecht bij de organisatie bv. voor informatie en advies rond diverse thema’s, vragen rond kinderopvang/ adoptie…

Vertrouwenscentra

 • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen -Regiohuis Kortrijk ligt in Doorniksewijk 80 te Kortrijk.
 • Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing en seksueel misbruik, waar een multi-disciplinair team instaat voor hulpverlening binnen het niet-justitiële kader.

Vlaamse Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK)

 • Het is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling.
 • Je vindt de afdeling in West-Vlaanderen in Blankenbergse Steenweg 112 - 8000 Brugge

Organisaties Marieke Dejonghe

 • Jeugdrechtbank

De jeugdrechtbank is een rechtbank voor minderjarigen.
De jeugdrechtbank is bevoegd om uitspraken te doen:
Als een jongere een als misdrijf omschreven feit (MOF) heeft gepleegd
Als een minderjarige in een moeilijke, ingewikkelde situatie leeft (POS, 'problematische opvoedingssituatie') en als hulp voor de minderjarige en zijn ouders noodzakelijk is
Inzake een aantal specifieke materies: adoptie, wijzigingen in het omgangsrecht na echtscheiding, de uitoefening van het ouderlijk gezag en andere.

 • Sociale dienst

Informatie, advies, psychosociale hulp, doorverwijzing, bemiddeling, budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling, financiële en materiële hulp, woonbegeleiding, lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers, cliëntgericht overleg, lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.

 • De ‘Golfbreker’ in Veurne

Golfbreker vzw is een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg gesitueerd binnen de Integrale Jeugdhulp. Wanneer het in de leef- en/of opvoedingssituatie even moeilijk loopt, zoeken we samen met de cliënt, de minderjarige en zijn context, naar nieuwe of andere perspectieven. We geloven in de mogelijkheden van elk gezinslid en hebben vertrouwen in hun groeikansen. We vertrekken hierbij vanuit de aanwezige krachten en hulpbronnen in de eigen context om veranderingen aan te sturen. We gaan hierbij doelgericht en planmatig te werk, waarbij actieve participatie van het ganse cliëntsysteem essentieel is.

 • Zonnewende

Centrum voor kortverblijf. Kortdurende opvang.

Organisaties Tessa Decoutere

 • Basis onderwijs

Kleuter- en lager onderwijs vormen samen het basisonderwijs in Vlaanderen. Kleuter onderwijs is voor de leeftijd van 2,5 jaar tot 6 jaar. Lager onderwijs is van 6 jaar tot 12 jaar.

 • Psycholoog

Een psycholoog of psychologe is een professioneel deskundige in de psychologie, de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijke leven (denken, voelen en streven) en het gedrag van de mens.

 • Sociale ondersteuning

De Belgische staat probeert zo goed mogelijk te zorgen voor het welzijn van iedere burger. Ons sociaal zekerheidssysteem voorziet daarom in een zeer ruim aanbod aan sociale steun, want iedere inwoner van België heeft recht op:

 • Goede gezondheidszorgen
 • Huisvesting
 • Voldoende financiële middelen
 • Werkverschaffing
 • Degelijk onderwijs

De overheid probeert in elke sociale behoefte te voorzien en probeert ervoor te zorgen dat iedereen beschikt over de grondrechten.

Organisaties Jolien Vanoverbeke

Contactgegevens:

Organisatie/ voorziening: KiD aan huis (Thuisbegeleidingsdienst Meetjesland)
- Adres: Leopoldlaan 7,9900 Eeklo
- Telefoon: 09 259 17 27
- Fax : 09 378 33 96
- Online : http://www.blijleven.be (Website)
- E-mail: eb.neveljilb|eitcerid#eb.neveljilb|eitcerid

Algemene werking:

Kid staat voor Kortdurend Intensief en Doelgericht. Kid gaat intensief te werk gezinnen die hulp nodig hebben. De begeleiding van deze gezinnen bestaat uit begeleiding aan huis, dagbegeleiding in groep, verblijf en kamertraining)begeleid zelfstandig wonen. Er kunnen verschillende vormen gecombineerd worden. Begeleiding aan huis kan bijvoorbeeld samengaan met begeleid zelfstandig wonen.

Doelgroep:

De doelgroep van deze organisatie zijn gezinnen die hulp zoeken. Er zijn dus problemen binnen het gezin.

Organisaties Marilyn Delporte

 • Orion in Weert (Nederland)

Maakt gebruik van video-hometraining bij jongeren in problematische situaties.

 • Stichting promotie intensieve thuisbehandeling (SPIN) in Utrecht (Nederland)

Gebruikt video-hometraining als methode in gezinnen met een problematische opvoedingssituatie.

 • De Widdonck in Heibloem (Nederland)

Werking: Denken en doen in video-hometraining
Doelgroep: Emotioneel gestoorde kinderen

Organisaties Ylana Degryse

 • Algemene sociale dienstverlening
 • Departement Sociologie, Universiteit Antwerpen
 • Drugshulpverleningsorganisaties
 • Gezinstherapeuten
 • Huisartsen en zelfhulpgroepen
 • Onderzoeksgroep Medische Sociologie en Gezondheidsbeleid, Universiteit Antwerpen

Organisaties Judith Declercq

 • Cidar vzw

• Jongerencentrum
• Organisatie binnen Bijzondere Jeugdzorg
• Biedt hulpverlening aan jongeren en hun gezinnen
• Engageert in netwerk crisisjeugdhulp
• Marie Christinastraat 8
• 3070 Kortenberg
• Telefoon: 02/759.96.79
• Fax: 02/759.47.75
• E-mail: eb.radic|eitartsnimda#eb.radic|eitartsnimda

 • De vuurvogel

• werkt intensief ambulant – mobiel
• voor de begeleiding van jongeren die in problematische overlevingspatronen leven.
• De jongeren worden steeds verwezen door de Intersectorale Toeganspoort, het Ondersteuningscentrum Jeugdhulp of de sociale diensten bij de Jeugdrechtbank.
• Marie Christinastraat 8
• 3070 Kortenberg
• Telefoon: 02/759.96.79
• Fax: 02/759.47.75
• E-mail: eb.radic|sov.ed.lerak#eb.radic|sov.ed.lerak

 • CLB

• Centrum voor leerlingenbegeleiding
• Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een CLB
• Het CLB is verantwoordelijk voor het medisch schooltoezicht, maar u kunt er als ouder of leerling ook gratis terecht voor hulp bij: leerproblemen, studiekeuze of psychische en sociale problemen, zoals pesterijen of faalangst
• Als u een vraag hebt, kunt u die stellen via de school of rechtstreeks aan het CLB.
• U vindt een overzicht van de CLB's op de website van het ministerie van Onderwijs.

 • Koinoor

• Koinoor maakt deel uit van het netwerk Naadloze Flexible Trajecten (NAFT) van Vlaams Brabant. Het netwerk bestaat uit Arktos - Intro en Koinoor. Vanuit het netwerk wordt er samengewerkt met Leerrecht.
• wordt ingeschakeld wanneer leerlingen dreigen uit de school uit te vallen, of wanneer het contact met de school effectief verbroken werd.
• De bedoeling van de tussenkomst van Koïnoor bestaat erin schooluitval te vermijden of te herstellen.
• Een vraag tot tussenkomst door Koïnoor kan gesteld worden door de school, het CLB, ouders en leerlingen
• Schapenstraat 13 te 3000 Leuven.
• Telefonisch is Koïnoor te bereiken op volgend nummer: 016/58 58 30
• E-mail: moc.liamg|rooniok.mil#moc.liamg|rooniok.mil

 • OOCC

• Onthaal-, Oriëntatie-, en Observatiecentrum
• De essentie van het werk van het O.O.O.C. bestaat erin een overgang mogelijk te maken van moeilijke situaties naar leefbare situaties voor de jongeren en hun omgeving
• Het O.O.O.C. Cidar begeleidt jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar, en hun gezinnen. Vanaf 12 jaar kunnen jongeren ook in het centrum verblijven tijdens de begeleiding.
• Marie Christinastraat 8
3070 Kortenberg
• De leefgroep van het O.O.O.C. is gevestigd in de Keizerdelle 30 te 3071 Erps-Kwerps.
• Telefoon: 02/759.96.79
• Fax: 02/759.47.75
• E-mail: eb.radic|eitartsnimda#eb.radic|eitartsnimda

Organisaties Charlotte De Coker

Begeleidingstehuis Sint-Jan Baptist
Telefoon: 09/226.12.76 of 0491-34.08.23
Fax: 09/236.50.69
E-mail: eb.low|bjs.siuhetsgnidielegeb#eb.low|bjs.siuhetsgnidielegeb
Adres: Kiekenstraat 4, 9000 Gent
Kantooruren: 9.15u - 12.30u, 13.30u - 16.45u

Doelgroep: De werking van de voorziening is gericht naar minderjarige jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar, in een verontrustende opvoedingssituatie en/of vanuit maatschappelijke noodzaak. Het gaat hoofdzakelijk om kinderen die in hun thuismilieu in gevaar verkeren, kinderen/jongeren uit instabiele gezinnen, die mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden. Deze dient de hoofdreden tot plaatsing te zijn.
De doelgroep binnen het Centrum voor Integrale Gezinszorg zijn :

 • (aanstaande)(tiener)moeders tot 20 jaar
 • jonge kwetsbare gezinnen waarvan moeder max 25 jaar is