Juridische En Maatschappelijke Context

ook hier alfabetisch!

Juridische documenten Aisha De Graeve

 • Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende alcohol- en drugpreventie. (7 februari 1991). Belgisch staatsblad, 2377.
 • Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid. (15 april 2010). Belgisch staatsblad, 21410.
 • Protocol tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de totstandkoming van een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs. (30 mei 2001). Belgisch staatsblad, 28222.
 • Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid. (2 september 2002). Belgisch staatsblad, 29924.

Maatschappelijke context documenten Aisha De Graeve

Er is een federaal drugsbeleid voor België, VAD is een Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Ze is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen. Er is de agentschap zorg & gezondheid.

De NVA (politieke partij) heeft een standpunt over drugs. Verder vind ik geen relevante partijen of maatschappelijke groeperingen terug.

Als verantwoordelijke gemeenschap moeten we de ambitie hebben om verslaving terug te dringen en verslaafden zo snel mogelijk opnieuw te integreren in onze maatschappij en arbeidsmarkt. Daarom pleit de N-VA voor een geïntegreerd drugsbeleid dat berust op drie pijlers: preventie, hulpverlening en ordehandhaving. Anders gezegd: voorkomen waar kan, helpen waar nodig en bestraffen waar moet.

Juridische documenten Rasul Zaytayev

 • Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau. (29 juni 2012). Vlaamse codex, 19.
 • Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van het organogram van het Departement Onderwijs en Vorming . (23 december 2011). Vlaamse codex,7.
 • HOOFDSTUK IV Subsidies ter stimulering van het flankerend onderwijsbeleid. (29 juni 2012). Vlaamse codex,4
 • Aanbeveling voor een AANBEVELING VAN DE RAAD over het nationale hervormingsprogramma 2016 van Roemenië en met een advies van de Raad over het convergentieprogramma 2016 van Roemenië. (18 mei 2016). Publicatieblad van de Europese gemeenschap, 23
 • Aanbeveling van de Raad van 14 juli 2015 over het nationale hervormingsprogramma 2015 van Tsjechië en met een advies van de Raad over het convergentieprogramma 2015 van Tsjechië. (28 november 2015). Publicatieblad van de Europese gemeenschap, 21

Maatschappelijke context documenten Rasul Zaytayev

a) enkele beleiden, diensten, personen die verantwoordelijk zijn voor spijbelen :
• ministerie van onderwijs
• CLB
• Hilde Crevits  minister van onderwijs
• Groep intro

b) Welke maatschappelijke organisaties (middenveld, belangen- of gebruikersgroepen, zelfhulpgroepen en andere, politieke partijen) zijn actief rond het thema, hebben een standpunt daarover ? Bespreek indien mogelijk kort een standpunt van één partij of van één maatschappelijke groepering
CD&V  conceptnota, preventie van vroegtijdig schoolverlaters.
• Samen met de minister van Welzijn en onderwijs gaan ze strenger optreden tegen vroegtijdig schoolverlaters. Ze gaan deze spijbelaars harder aanpakken, in de hoop dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren. Ze duiden hiervoor een spijbelambtenaar aan die vorm zal geven aan het nieuwe beleid.

Juridische documenten Charlotte Vanneuville

 • Decreet betreffende de integrale jeugdhulp. (12 juli 2013). Vlaamse Regelgeving. 65154.
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Meldpunten Geweld, Misbruik en Kindermishandeling. (22 januari 2016). Vlaamse Regelgeving. 8692.
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie. (17 november 2017). Belgisch Staatsblad. 2017031838.
 • Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de vertrouwenscentra kindermishandeling. (10 juni 2002). Belgisch Staatsblad. 2002036002.
 • Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (21 juni 2013). Vlaamse Regelgeving. 54437.

Maatschappelijke context documenten Charlotte Vanneuville

In België heb je eigenlijk 2 ministers die zich bezig houden met kindermishandeling. Op het federaal niveau is dat minister Maggie De Block ( minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid). Op Vlaams niveau hebben we minister Jo Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin). Ik denk dat minister Vandeurzen het dichtstbij de problematiek van kindermishandeling staat omdat hij ook bevoegd is voor het Gezin.

Wanneer ik de maatschappelijke organisaties opzocht omtrent kindermishandeling vond ik al de reeds omschreven organisaties van in deze opdracht. Wat nieuw was toen ik dit intypte in de zoekbalk kwam ook PlanBelgië tevoorschijn. Zij zetten zich in tegen geweld gericht aan kinderen. Hieronder kan je kindermishandeling verstaan.

Juridische documenten Marieke Dejonghe

 • Decreet 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp, BS 11 oktober 2004. Decreet 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, BS 15 april 2008.
 • Decreet 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg, BS 16 augustus 2012.
 • Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, BS 13 september 2013.
 • Wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, BS 15 april 1965.
 • Wet 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, BS 19 juni 2006.

Maatschappelijke context documenten Marieke Dejonghe

Ja, er is een beleid: http://jo-in.be/vorming-en-opleiding/werkvloer%2C-leiding/338/omgaan-met-verontrusting .
Er is ook een agentschap: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/jeugdhulp/ondersteuningscentrum-jeugdzorg/ .
Weliswaar.be staat zeer bekend als een hulpverlening voor VOS: https://www.weliswaar.be/van-vrijwillige-tot-gedwongen-jeugdhulp .
Er zijn veel hulpvragen rond het thema ‘verontrustende opvoedingssituatie’, ik kwam terecht op een site over het ondersteuningscentrum jeugdzorg, hier kaarten ze aan hoe men een hulpvraag kan herkennen: https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/verontrusting/werkingsprocessen_OCJ.pdf .

Ik vond deze sites via Google.

Juridische documenten Tessa Decoutere

 • Ministerieel besluit betreffende de hulpcoördinatie in de integrale jeugdhulp (B.S.25/03/2016; 21192), datum: 22/02/2016. Codex
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvraag (B.S.17/11/2015; 69028). Datum: 09/10/2015. Codex
 • Ministerieel besluit met betrekking tot de minimale kwaliteitseisen en de vergoeding van de multidisciplinaire teams en met betrekking tot de erkenning van multidisciplinaire teams in de integrale jeugdhulp (B.S.16/08/2016; 52223). Datum 07/10/2015. Codex
 • Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van attest van aanstelling als vertrouwenspersoon voor de minderjarige bij de uitoefening van zijn rechten in de integrale jeugdhulp (B.S.24/12/2014; 105457). Datum: 01/12/2014. Codex
 • Ministerieel besluit met betrekking tot het cliëntoverleg in de integrale jeugdhulp (B.S.12/03/2014; 21123). Datum: 24/02/2014. Codex

Maatschappelijke context documenten Tessa Decoutere
Jo Vandeurzen (CD&V) is Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Integrale jeugdhulp valt onder zijn hoede.
Er zijn ook verschillende organisaties die rond integrale jeugdhulp werken zoals:

 • Kind & Gezin
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
 • Jongerenadviescentra (JAC)
 • Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
 • Dienste Ondersteuningsplan

Standpunt CD&V:
De partij hecht veel belang aan de relaties tussen mensen en aan de zorg voor elkaar. Mensen ontmoeten elkaar in het gezin, de buurt, in verenigingen, op school, op het werk. CD&V vindt dan ook dat de overheid de gezinnen, het verenigingsleven en de zorgorganisaties in Vlaanderen goed moet ondersteunen. Er moet daarbij aandacht zijn voor mensen die het moeilijk hebben in het leven en daardoor meer kwetsbaar zijn. CD&V wil dat mensen kansen krijgen, maar ook dat mensen die kansen ook grijpen.

Juridische documenten Jolien Vanoverbeke

• 14/10/1994
Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie (B.S.04/02/1995)
• 20/01/1999
Omzendbrief WEL 99/01 betreffende de profilering van de comités voor bijzondere jeugdzorg (CBJ) (B.S.29/04/1999)
• 07/03/2008
Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand (B.S.15/04/2008)
• 24/10/2008
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 (B.S.02/03/2009)
• 30/03/2010
Protocol tussen de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn betreffende Kindermishandeling (B.S.01/01/0001)

Maatschappelijke context documenten Jolien Vanoverbeke
Betreffende het thema POS-VOS zijn Vlaams minister Sven Gatz en het jeugdparket verantwoordelijk. Minister Sven Gatz is
minister voor cultuur, media, jeugd en Brussel. Minister Jo Verdeurzen is ook verantwoordelijk voor dit thema. Hij is Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ook het Jeugdparket houdt zich bezig met dit thema. Jongeren en ouders kunnen zich ook vrijwillig hulp vragen aan het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Indien men hier niet tot een oplossing komt, wordt het dossier doorverwezen en dan kiest de Jeugdrechter over de situatie van het kind.

Standpunt:
Als standpunt heb ik gekozen voor het standpunt van Vlaams Welzijnsverbond vzw. Hun standpunt omtrent de jeugdzorg is: De Jeugdzorg moet blijvend ondersteund worden door de Vlaamse regering. Instellingskinderen zijn niet allemaal criminelen. Minderjarigen worden gedwongen doorverwezen naar de bijzondere jeugdzorg. Daarom pleit de Vlaams Welzijnsverbond voor een betere samenwerking tussen de gezondheidssectoren. De jongeren verdienen een juiste behandeling en begeleiding. Maar de huidige structuren maken dit moeilijk. De bijzondere jeugdzorg is namelijk een Vlaamse bevoegdheid en de jeugdpsychiatrie is een federale bevoegdheid. Zo komen jongeren heel vaak op de verkeerde plaats.

Juridische documenten Marilyn Delporte

 • Besluit van de administrateur – generaal tot erkenning en wijziging van de erkenning van organisaties voor bijzondere jeugdzorg (19 januari 2015). Vlaamse codex, 12135.
 • Besluit van de secretaris – generaal tot vaststelling van het organogram van het departement onderwijs en vorming (23 december 2011). Vlaamse codex, 1579.
 • Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitters en de leden van het bureau van de comités voor bijzondere jeugdzorg van de bestuurlijke arrondissementen Leuven, Brussel en Halle-Vilvoorde (12 maart 2010). Vlaamse codex, 18895.
 • Wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (30 juli 2013). Vlaamse codex, 68429.
 • Wet tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer (31 juli 2009). Vlaamse codex, 62185.

Maatschappelijke context documenten Marilyn Delporte

a) Er is een vlaams agentschap voor jongerenwelzijn en minister Maggie de block is verantwoordelijk voor sociale zaken.
b) Standpunt vertrouwenscentrum kindermishandeling:
“Omdat je een vermoeden van kindermishandeling niet alleen hoeft te dragen.
Het kan verhelderend zijn om je ongerustheid te bespreken met een deskundige hulpverlener. Samen weten we meer.
Melden is helpen. Soms is het ook de enige manier om hulpverlening voor een kind en zijn gezin op gang te brengen.
Wie meldt, neemt zijn verantwoordelijkheid op.”

Juridische documenten Ylana Degryse

 • Artikel 4 van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Ieper

( BS, 31 augustus 2008)

 • Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en van gehandicapten geplaatst ten laste van de openbare besturen (BS, 9 juli 2015)
 • Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning (29 november 2013)
 • Decreet houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (13 juli 2007)
 • Agentschap Jongerenwelzijn – Besluit van de administrateur-generaal tot erkenning en wijziging van de erkenning van een aantal voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand en verlenging van de erkenningen. (1 februari 20017)

Maatschappelijk context documenten Ylana Degryse

 • Comité voor Bijzondere Jeugdzorg
 • Bemiddelingscommissie
 • De jeugdrechter

Uitleg samenwerking tussen de verschillende organisaties :

Jongeren en ouders kunnen hulp vragen aan het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Een consulent luistert dan naar hun verhaal en zoekt samen met de jongere en ouders naar een oplossing. Het initiatief kan ook uitgaan van hulpverleners of van het openbaar Ministerie.
Als er geen akkoord tot stand komt met het voorstel van het Comité, wordt het POS dossier overgenomen door de bemiddelingscommissie die een oplossing uitwerkt.
"Wordt deze oplossing niet op een vrijwillige basis aanvaard, dan zal de zaak worden doorverwezen naar de Jeugdrechter.
De jeugdrechter kan ook onmiddellijk gevat worden door het parket indien er een acute gevaarssituatie dreigt met het oog op dringende voorlopige maatregelen, waarna het parket de zaak doorstuurt naar de bemiddelingscommissie. Indien deze erin slaagt om op vrijwillige basis een regeling uit te werken, kan de jeugdrechter zijn toezicht intrekken."

Juridische documenten Judith Declercq

 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie
 • Ministerieel besluit betreffende de hulpcoördinatie in de integrale jeugdhulp
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Meldpunten Geweld, Misbruik en Kindermishandeling
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp
 • Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Maatschappelijk context documenten Judith Declercq

 • Agentschap jongerenwelzijn
 • Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Jo Vandeurzen
 • Standpunten CD&V:Bijsturing integrale jeugdhulp noodzakelijk in belang van jongeren. Ervaringsdeskundigheid moet worden verankerd in jeugdhulp. Nieuw decreet over jeugdhulp plaatst jongere centraal. De partij hecht veel belang aan de relaties tussen mensen en aan de zorg voor elkaar.

Juridische documenten Charlotte De Coker

 • Decreet betreffende de integrale jeugdhulp, 12/07/2013, Vlaamse codex
 • Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, 07/05/2004, Vlaamse codex
 • Decreet betreffende de integrale jeugdhulp, 07/05/2004, Vlaamse codex
 • Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, met het oog op de organisatie van het externe toezicht en de externe klachtenregeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren, 03/02/2017, Vlaamse codex
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp en van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, wat het bestuurlijk beleid betreft, en tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein, 30/03/2007, Vlaamse codex

Maatschappelijke context documenten Charlotte De Coker

Er is een federaal beleid omtrent jongerenwelzijn.
Het verantwoordelijk agentschap is het agentschap voor jongerenwelzijn.
De verantwoordelijke ministers in periode 2011-2015 waren Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin en Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van Jongerenwelzijn.
• Kind & Gezin
• CLB
• CAW
• JAC
Standpunt CD&V:
We hechten veel belang aan relaties tussen mensen en zorg voor elkaar. We willen mensen verenigen in de buurt, de stad, op school, … We vinden dat de overheid de gezinnen, het verenigingsleven en de zorgorganisaties in Vlaanderen moet ondersteunen. Er moet aandacht zijn voor kwetsbare gezinnen, deze mensen moeten gelijkwaardige kansen krijgen.